Hotline: 02378 680 888

Nhập khẩu hóa chât tại Thanh Hóa

 

NHẬP KHẨU HÓA CHẤT

#thủ tục nhập khẩu hóa chất tại Thanh Hóa

#danh mục hóa chất phải xin giấy phép nhập khẩu

#giấy phép nhập khẩu hóa chất

#thuế nhập khẩu hóa chất

#thủ tục nhập khẩu naoh

#thủ tục nhập khẩu mặt hàng hóa chất

#thủ tục khai báo hóa chất nhập khẩu

*QUY ĐỊNH VỀ XUẤT NHẬP KHẨU HÓA CHẤT

Nghị định số 113/2017/NĐ-CP ngày 09/10/2017 của Chính phủ có hiệu lực thi hành từ ngày 25 tháng 11 năm 2017 và thay thế Nghị định số 108/2008/NĐ-CP ngày 07 tháng 10 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật hóa chất và Nghị định số 26/2011/NĐ-CP ngày 08 tháng 4 năm 2011 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2008/NĐ-CP.

“Nghị định số 113/2017/NĐ-CP ngày 09/10/2017 của Chính phủ

Điều 25. Hóa chất phải khai báo

1. Danh mục hóa chất phải khai báo được ban hành tại Phụ lục V kèm theo Nghị định này.

2. Hóa chất phải khai báo bao gồm các chất thuộc Danh mục hóa chất phải khai báo và các hỗn hợp chứa các chất thuộc Danh mục hóa chất phải khai báo được phân loại theo quy định tại Điều 23 của Nghị định này là hóa chất nguy hiểm trừ trường hợp được miễn trừ theo quy định tại Điều 28 Nghị định này.”

*QUY TRÌNH THỦ TỤC HẢI QUAN

Bước 1: Mở tờ khai nhập khẩu

Bước 2: Đăng ký khai báo hóa chất ( Đối với những hóa chất thuộc danh mục hóa chất phải đăng ký cấp phép an toàn hóa chất)

Mẫu đề nghị cấp giấy phép hóa chất

Mẫu đơn đăng ký hóa chất theo số 40/2011/TT BTC ngày 14/11/2011 của Bộ Công Thương quy định về nhập hóa chất

Hồ sơ lô hàng hóa (Invoice, Packing list, CO…)

Kê khai thông tin khai báo hóa chất qua cổng thông tin một cửa quốc gia (https://vnsw.gov.vn/)

Bước 3: Mang hàng về bảo quản

Bước 4: Lấy kết quả cấp phép hóa chất và thông quan hàng hóa trong vòng 15 ngày kể từ ngày mang hàng về bảo quản.

*THỜI GIAN THỰC HIỆN

 - Thời hạn tiếp nhận, đăng ký, kiểm tra hồ sơ hải quan: ngay sau khi người khai hải quan nộp, xuất trình hồ sơ hải quan đúng quy định của pháp luật (Khoản 1, Điều 23 Luật Hải quan)

- Thời hạn hoàn thành thành kiểm tra hồ sơ và kiểm tra thực tế hàng hóa, phương tiện vận tải:

+ Hoàn thành việc kiểm tra hồ sơ chậm nhất là 02 giờ làm việc kể từ thời điểm cơ quan hải quan tiếp nhận đầy đủ hồ sơ hải quan;

+ Hoàn thành việc kiểm tra thực tế hàng hoá chậm nhất là 08 giờ làm việc kể từ thời điểm người khai hải quan xuất trình đầy đủ hàng hoá cho cơ quan hải quan;

Trường hợp hàng hóa thuộc đối tượng kiểm tra chuyên ngành về chất lượng, y tế, văn hóa, kiểm dịch động vật, thực vật, an toàn thực phẩm theo quy định của pháp luật có liên quan thì thời hạn hoàn thành kiểm tra thực tế hàng hóa được tính từ thời điểm nhận được kết quả kiểm tra chuyên ngành theo quy định.

Trường hợp lô hàng có số lượng lớn, nhiều chủng loại hoặc việc kiểm tra phức tạp thì Thủ trưởng cơ quan hải quan nơi làm thủ tục hải quan quyết định việc gia hạn thời gian kiểm tra thực tế hàng hóa, nhưng thời gian gia hạn tối đa không quá 02 ngày.