Hotline: 02378 680 888

Văn bản

Số công văn Ngày Nội dung
2420/QĐ-TCHQ 01/08/2016 Quyêt định số 2420/QĐ-TCHQ ngày 1/8/2016 của Tổng cục Hải quan về việc công nhận hoạt động đại lý làm TTHQ
2421/QĐ-TCHQ 01/08/2016 Quyêt định số 2421/QĐ-TCHQ ngày 1/8/2016 của Tổng cục Hải quan về việc công nhận hoạt động đại lý làm TTHQ
2422/QĐ-TCHQ 01/08/2016 Quyêt định số 2422/QĐ-TCHQ ngày 1/8/2016 của Tổng cục Hải quan về việc công nhận hoạt động đại lý làm TTHQ
2423/QĐ-TCHQ 01/08/2016 Quyêt định số 2423/QĐ-TCHQ ngày 1/8/2016 của Tổng cục Hải quan về việc công nhận hoạt động đại lý làm TTHQ
2406/QĐ-TCHQ 29/07/2016 Quyết định số 2406/QĐ-TCHQ ngày 29/7/2016 của Tổng cục Hải quan về việc công nhận hoạt động đại lý làm TTHQ
2407/QĐ-TCHQ 29/07/2016 Quyết định số 2407/QĐ-TCHQ ngày 29/7/2016 của Tổng cục Hải quan về việc công nhận hoạt động đại lý làm TTHQ
2408/QĐ-TCHQ 29/07/2016 Quyết định số 2408/QĐ-TCHQ ngày 29/7/2016 của Tổng cục Hải quan về việc công nhận hoạt động đại lý làm TTHQ
2409/QĐ-TCHQ 29/07/2016 Công văn số 2406/QĐ-TCHQ ngày 29/7/2016 của Tổng cục Hải quan về việc công nhận hoạt động đại lý làm TTHQ9
2384/QĐ-TCHQ 27/07/2016 Quyết định số 2384/QĐ-TCHQ ngày 27/7/2016 của Tổng cục Hải quan về việc công nhận hoạt động đại lý làm TTHQ
2297/QĐ-TCHQ 26/07/2016 Quyết định số 2297/QĐ-TCHQ ngày 26/7/2016 của Tổng cục Hải quan về việc công nhận hoạt động đại lý làm TTHQ
2292/QĐ-TCHQ 26/07/2016 Quyết định số 2292/QĐ-TCHQ ngày 26/7/2016 của Tổng cục Hải quan về việc công nhận hoạt động đại lý làm TTHQ
2291/QĐ-TCHQ 26/07/2016 Quyết định số 2291/QĐ-TCHQ ngày 26/7/2016 của Tổng cục Hải quan về việc công nhận hoạt động đại lý làm TTHQ
2290/QĐ-TCHQ 26/07/2016 Quyết định số 2290/QĐ-TCHQ ngày 26/7/2016 của Tổng cục Hải quan về việc công nhận hoạt động đại lý làm TTHQ
2193/QĐ-TCHQ 20/07/2016 Quyết định số 2193/QĐ-TCHQ ngày 20/7/2016 của Tổng cục Hải quan về việc công nhận hoạt động đại lý làm TTHQ
2968/QĐ-BCT 18/07/2016 Quyết định 2968/QĐ-BCT năm 2016 áp dụng biện pháp tự vệ do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành
1048/QĐ-BTC 16/05/2016 QUYẾT ĐỊNH SỐ 1048/QĐ-BTC CỦA BỘ TÀI CHÍNH NGÀY 16/05/2016 QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA VỤ HỢP TÁC QUỐC TẾ THUỘC TỔNG CỤC HẢI QUAN
1050/QĐ-BTC 16/05/2016 QUYẾT ĐỊNH SỐ 1050/QĐ-BTC NGÀY 16/05/2016 CỦA BỘ TÀI CHÍNH QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA VỤ THANH TRA - KIỂM TRA THUỘC TỔNG CỤC HẢI QUAN
1051/QĐ-BTC 16/05/2016 QUYẾT ĐỊNH SỐ 1051/QĐ-BTC NGÀY 16/05/2016 CỦA BỘ TÀI CHÍNH QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA VỤ PHÁP CHẾ THUỘC TỔNG CỤC HẢI QUAN
1052/QĐ-BTC 16/05/2016 QUYẾT ĐỊNH SỐ 1052/QĐ-BTC NGÀY 16/05/2016 CỦA BỘ TÀI CHÍNH QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA CỤC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ THỐNG KÊ HẢI QUAN TRỰC THUỘC TỔNG CỤC HẢI QUAN
1066/QĐ-BTC 16/05/2016 QUYẾT ĐỊNH SỐ 1066/QĐ-BTC NGÀY 16/05/2016 CỦA BỘ TÀI CHÍNH QUYẾT ĐỊNH QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA VĂN PHÒNG THUỘC TỔNG CỤC HẢI QUAN
1068/QĐ-BTC 16/05/2016 QUYẾT ĐỊNH SỐ 1068/QĐ-BTC NGÀY 16/05/2016 CỦA BỘ TÀI CHÍNH QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA CỤC TÀI VỤ - QUẢN TRỊ TRỰC THUỘC TỔNG CỤC HẢI QUAN
1069/QĐ-BTC 16/05/2016 QUYẾT ĐỊNH SỐ 1069/QĐ-BTC NGÀY 16/05/2016 CỦA BỘ TÀI CHÍNH QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA VỤ TỔ CHỨC CÁN BỘ THUỘC TỔNG CỤC HẢI QUAN
645/GSQL-GQ2 12/05/2016 Công văn số 645/GSQL-GQ2 ngày 12/5/2016 của Tổng cục Hải quan về việc hướng dẫn thủ tục hải quan
12/2016/TT-BYT 12/05/2016 Thông tư số 12/2016/TT-BYT ngày 12/5/2016 của Bộ Y tế Ban hành Danh mục hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong gia dụng và y tế theo mã số HS trong Biểu thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu thuộc diện quản lý chuyên ngành của Bộ Y tế.
1369/QĐ-TCHQ 11/05/2016 Quyết định số 1369/QĐ-TCHQ ngày 11/5/2016 của Tổng cục Hải quan về việc công nhận hoạt động đại lý làm TTHQ
1368/QĐ-TCHQ 11/05/2016 Quyết định số 1368/QĐ-TCHQ ngày 11/5/2016 của Tổng cục Hải quan về việc công nhận hoạt động đại lý làm TTHQ
1367/QĐ-TCHQ 11/05/2016 Quyết định số 1367/QĐ-TCHQ ngày 11/5/2016 của Tổng cục Hải quan về việc công nhận hoạt động đại lý làm TTHQ
1366/QĐ-TCHQ 11/05/2016 Quyết định số 1366/QĐ-TCHQ ngày 11/5/2016 của Tổng cục Hải quan về việc công nhận hoạt động đại lý làm TTHQ
1365/QĐ-TCHQ 11/05/2016 Quyết định số 1365/QĐ-TCHQ ngày 11/5/2016 của Tổng cục Hải quan về việc công nhận hoạt động đại lý làm TTHQ
1364/QĐ-TCHQ 11/05/2016 Quyết định số 1364/QĐ-TCHQ ngày 11/5/2016 của Tổng cục Hải quan về việc công nhận hoạt động đại lý làm TTHQ
644/GSQL-GQ1 11/05/2016 Công văn số 644/GSQL-GQ1 ngày 11/5/2016 của Tổng cục Hải quan về việc nhập khẩu mỹ phẩm
643/GSQL-GQ1 11/05/2016 Công văn số 643/GSQL-GQ1 ngày 11/5/2016 của Tổng cục Hải quan về việc kiểm tra chuyên ngành xe ô tô xitec
20/2016/QĐ-TTg 11/05/2016 QUYẾT ĐỊNH SỐ 20/2016/QĐ-TTg NGÀY 11/5/2016 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH HỖ TRỢ KINH PHÍ CHO HOẠT ĐỘNG CHỐNG BUÔN LẬU, GIAN LẬN THƯƠNG MẠI, HÀNG GIẢ VÀ THANH TOÁN CHI PHÍ QUẢN LÝ, XỬ LÝ TÀI SẢN BỊ TỊCH THU THEO QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT TRONG LĨNH VỰC CHỐNG BUÔN LẬU, GIAN LẬN THƯƠNG MẠI, HÀNG GIẢ.
03/2016/TT-BCT 10/05/2016 Thông tư số 03/2016/TT-BCT ngày 10/5/2016 của Bộ Công thương Quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 19/2016/NĐ-CP ngày 22/3/2016 của Chính phủ về kinh doanh khí.
3870/TCHQ-TXNK 09/05/2016 Công văn số 3870/TCHQ-TXNK ngày 9/5/2016 của Tổng cục Hải quan về trị giá hải quan hàng NK
796/TXNK-CST 09/05/2016 Công văn số 796/TXNK-CST ngày 9/5/2016 của Tổng cục Hải quan về việc hoàn thuế NK
13/CT-TTg 09/05/2016 Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 9/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ V/v Tăng cường trách nhiệm quản lý Nhà nước về an toàn thực phẩm.
19/2016/QĐ-TTg 06/05/2016 Quyết định số 19/2016/QĐ-TTg ngày 6/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ Ban hành Quy chế về trách nhiệm và quan hệ phối hợp hoạt động giữa các cơ quan quản lý nhà nước trong công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.
31/2016/NĐ-CP 06/05/2016 Nghị định số 31/2016/NĐ-CP ngày 6/5/2016 của Chính phủ Quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực giống cây trồng, bảo vệ và kiển dịch thực vật.
18/2016/QĐ-TTg 06/05/2016 Quyết định 18/2016/QĐ-TTg Quy định các trường hợp cho phép nhập khẩu hàng hóa thuộc Danh mục sản phẩm công nghệ thông tin đã qua sử dụng cấm nhập khẩu do Thủ tướng Chính phủ ban hành
1320/QĐ-TCHQ 05/05/2016 Quyết định số 1320/QĐ-TCHQ ngày 5/5/2016 của Tổng cục Hải quan về công nhận hoạt động đại lý làm TTHQ
5914/BTC-TCHQ 04/05/2016 Công văn số 5914/BTC-TCHQ ngày 4/5/2016 của Tổng cục Hải quan về xử lý thuế hàng XK có nguồn gốc NK
1305/QĐ-TCHQ 04/05/2016 Quyết định số 1305/QĐ-TCHQ ngày 4/5/2016 của Tổng cục Hải quan về việc công nhận hoạt động đại lý làm TTHQ
1304/QĐ-TCHQ 04/05/2016 Quyết định số 1304/QĐ-TCHQ ngày 4/5/2016 của Tổng cục Hải quan về việc công nhận hoạt động đại lý làm TTHQ
1303/QĐ-TCHQ 04/05/2016 Quyết định số 1303/QĐ-TCHQ ngày 4/5/2016 của Tổng cục Hải quan về việc công nhận hoạt động đại lý làm TTHQ
1302/QĐ-TCHQ 04/05/2016 Quyết định số 1302/QĐ-TCHQ ngày 4/5/2016 của Tổng cục Hải quan về việc công nhận hoạt động đại lý làm TTHQ
6046/TCHQ-TXNK 29/06/2016 Công văn số 6046/TCHQ-TXNK ngày 29/06/2016 của Tổng cục Hải quan về tiền chậm nộp thuế
6061/TCHQ-TXNK 29/06/2016 Công văn số 6061/TCHQ-TXNK ngày 29/06/2016 của Tổng cục Hải quan về việc phân loại mặt hàng "máy làm nóng lạnh nước uống" hay "cây nước nóng lạnh"
07/2016/TT-BCT 29/06/2016 Thông tư 07/2016/TT-BCT quy định về nguyên tắc đấu giá hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường năm 2016 do Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành
99/2016/TT-BTC 29/06/2016 Thông tư 99/2016/TT-BTC hướng dẫn về quản lý hoàn thuế giá trị gia tăng do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
866/GSQL-TH 28/06/2016 Công văn số 866/GSQL-TH ngày 24/6/2016 của Tổng cục Hải quan về việc vướng mắc C/O mẫu E
5975/TCHQ-VP 28/06/2016 Công văn số 5975/TCHQ-VP ngày 28/6/2016 của Tổng cục Hải quan: Thông tin báo chí tháng 6/2016
5992/TCHQ-GSQL 28/06/2016 Công văn số 5992/TCHQ-GSQL ngày 28/6/2016 của Tổng cục Hải quan về điều chỉnh thời hạn hiệu lực của hợp đồng gia công
6006/TCHQ-GSQL 28/06/2016 Công văn số 6006/TCHQ-GSQL ngày 28/6/2016 của Tổng cục Hải quan về khai tờ khai vận chuyển độc lập đối với hàng hóa, bưu phẩm, bưu kiện
6007/TCHQ-TXNK 28/06/2016 Công văn số 6007/TCHQ-TXNK ngày 28/6/2016 của Tổng cục Hải quan về hoàn thuế, không thu thuế và bảo lãnh thuế
6011/TCHQ-GSQL 28/06/2016 Công văn số 6011/TCHQ-GSQL ngày 28/6/2016 của Tổng cục Hải quan về việc nhập hàng hóa bán tại cửa hàng miễn thuế từ cửa hàng miễn thuế khác
6008/TCHQ-TXNK 28/06/2016 Công văn số 6008/TCHQ-TXNK ngày 28/06/2016 của Tổng cục Hải quan về việc ân hạn thuế 275 ngày
6013/TCHQ-PC 28/06/2016 Công văn số 6013/TCHQ-PC ngày 28/06/2016 của Tổng cục Hải quan trả lời vướng mắc của các Cục Hải quan địa phương
8802/BTC-TCHQ 28/06/2016 Công văn số 8802/BTC-TCHQ ngày 28/06/2016 của Bộ Tài chính về việc áp dụng công văn số 1677/BTC-TCHQ ngày 29/1/2016
1917/QĐ-TCHQ 28/06/2016 Quyết định số 1917/QĐ-TCHQ ngày 28/06/2016 của Tổng cục Hải quan về việc công nhận doanh nghiệp ưu tiên
1922/QĐ-TCHQ 28/06/2016 Quyết định số 1922/QĐ-TCHQ ngày 28/06/2016 của Tổng cục Hải quan về việc công nhận hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan
1923/QĐ-TCHQ 28/06/2016 Quyết định số 1923/QĐ-TCHQ ngày 28/06/2016 của Tổng cục Hải quan về việc công nhận hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan
1924/QĐ-TCHQ 28/06/2016 Quyết định số 1924/QĐ-TCHQ ngày 28/06/2016 của Tổng cục Hải quan về việc công nhận hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan
1925/QĐ-TCHQ 28/06/2016 Quyết định số 1925/QĐ-TCHQ ngày 28/06/2016 của Tổng cục Hải quan về việc công nhận hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan
1926/QĐ-TCHQ 28/06/2016 Quyết định số 1926/QĐ-TCHQ ngày 28/06/2016 của Tổng cục Hải quan về việc công nhận hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan
1927/QĐ-TCHQ 28/06/2016 Quyết định số 1927/QĐ-TCHQ ngày 28/06/2016 của Tổng cục Hải quan về việc công nhận hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan
1928/QĐ-TCHQ 28/06/2016 Quyết định số 1928/QĐ-TCHQ ngày 28/06/2016 của Tổng cục Hải quan về việc công nhận hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan
1929/QĐ-TCHQ 28/06/2016 Quyết định số 1929/QĐ-TCHQ ngày 28/06/2016 của Tổng cục Hải quan về việc công nhận hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan
1930/QĐ-TCHQ 28/06/2016 Quyết định số 1930/QĐ-TCHQ ngày 28/06/2016 của Tổng cục Hải quan về việc chấm dứt hoạt động khoa ngoại quan
1931/QĐ-TCHQ 28/06/2016 Quyết định số 1931/QĐ-TCHQ ngày 28/06/2016 của Tổng cục Hải quan về việc chấm dứt hoạt động khoa CFS
1939/QĐ-TCHQ 28/06/2016 Quyết định số 1939/QĐ-TCHQ ngày 28/06/2016 của Tổng cục Hải quan về việc thanh tra tại Công ty TNHH NOVELIS Việt Nam
1940/QĐ-TCHQ 28/06/2016 Quyết định số 1940/QĐ-TCHQ ngày 28/06/2016 của Tổng cục Hải quan về việc công nhận địa điểm tập kết, kiểm tra hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thuộc khu KTCK Thanh Thủy
5912/TCHQ-TXNK 27/06/2016 Công văn số 5912/TCHQ-TXNK ngày 27/6/2016 của Tổng cục Hải quan về mặt hàng gỗ xuất khẩu
5972/TCHQ-GSQL 27/06/2016 Công văn số 5972/TCHQ-GSQL ngày 27/6/2016 của Tổng cục Hải quan về việc nhập khẩu phế liệu
5973/TCHQ-PC 27/06/2016 Công văn số 5973/TCHQ-PC ngày 27/6/2016 của Tổng cục Hải quan về việc thực hiện Chỉ số cải cách hành chính năm 2016
1915/QĐ-TCHQ 27/06/2016 Quyết định số 1915/QĐ-TCHQ ngày 27/06/2016 của Tổng cục Hải quan về việc gia hạn áp dụng chế độ ưu tiên
1916/QĐ-TCHQ 27/06/2016 Quyết định số 1916/QĐ-TCHQ ngày 27/06/2016 của Tổng cục Hải quan về việc công nhận doanh nghiệp ưu tiên
856/GSQL-GQ1 24/06/2016 Công văn số 856/GSQL-GQ1 ngày 24/6/2016 của Tổng cục Hải quan về thủ tục NK dụng cụ chế biến thực phẩm
5852/TCHQ-GSQL 24/06/2016 Công văn số 5852/TCHQ-GSQL ngày 24/6/2016 của Tổng cục Hải quan về việc áp dụng Thông tư số 43/2015/TT-BCT
5901/TCHQ-TXNK 24/06/2016 Công văn số 5901/TCHQ-TXNK ngày 24/6/2016 của Tổng cục Hải quan về thuế đối với hàng hóa nhập khẩu từ doanh nghiệp chế xuất vào thị trường nội địa
1853/QĐ-TCHQ 24/06/2016 Quyết định số 1853/QĐ-TCHQ ngày 24/06/2016 của Tổng cục Hải quan về việc gia hạn áp dụng chế độ ưu tiên
1854/QĐ-TCHQ 24/06/2016 Quyết định số 1854/QĐ-TCHQ ngày 24/06/2016 của Tổng cục Hải quan về việc gia hạn áp dụng chế độ ưu tiên
1907/QĐ-TCHQ 24/06/2016 Quyết định số 1907/QĐ-TCHQ ngày 24/06/2016 của Tổng cục Hải quan về việc ban hành hế hoạch hành động của Tổng cục Hải quan thực hiện Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16/5/2016 của Chính phủ về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020
03/2016/TTLT-BCA-BQP 24/06/2016 Thông tư liên tịch 03/2016/TTLT-BCA-BQP hướng dẫn việc nhập, xuất cảnh, cư trú của người nước ngoài và kiểm tra, kiểm soát, giám sát phương tiện vận tải hàng hóa nước ngoài vào, ra khu kinh tế cửa khẩu và cảng biển thuộc khu kinh tế do Bộ trưởng Bộ Công an - Bộ Quốc phòng ban hành
89/2016/TTLT-BTC-BCT 23/06/2016 Thông tư liên tịch số 89/2016/TTLT-BTC-BCT của Bộ Tài chính và Bộ Công thương ngày 23/06/2016 Hướng dẫn thực hiện Cơ chế một cửa quốc gia.
84/2016/TT-BTC 17/06/2016 Thông tư 84/2016/TT-BTC hướng dẫn thủ tục thu nộp ngân sách nhà nước đối với các khoản thuế và thu nội địa do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
2659/QĐ-BYT 17/06/2016 Quyết định 2659/QĐ-BYT năm 2016 áp dụng cơ chế hải quan một cửa quốc gia đối với thủ tục hành chính cấp số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm nhập khẩu do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
2660/QĐ-BYT 17/06/2016 Quyết định 2660/QĐ-BYT năm 2016 áp dụng cơ chế hải quan một cửa quốc gia đối với thủ tục hành chính nhập khẩu thuốc thành phẩm có số đăng ký lưu hành tại Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
2412/QĐ-BCT 15/06/2016 Quyết định 2412/QĐ-BCT năm 2016 về Quy trình cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa ưu đãi qua Internet do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành
80/2016/TTLT-BTC-BTTTT 13/06/2016 Thông tư liên tịch 80/2016/TTLT-BTC-BTTTT hướng dẫn thực hiện Cơ chế một cửa quốc gia trong lĩnh vực thông tin và truyền thông do Bộ trưởng Bộ Tài chính - Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
77/2016/TTLT-BTC-BKHCN 03/06/2016 Thông tư liên tịch 77/2016/TTLT-BTC-BKHCN hướng dẫn thực hiện Cơ chế một cửa quốc gia đối với thủ tục kiểm tra nhà nước về chất lượng đối với hàng hóa nhập khẩu vào Việt Nam thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ do Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Tài chính ban hành
1650/QĐ-TCHQ 03/06/2016 Quyết định 1650/QĐ-TCHQ năm 2016 về thành lập Đội Nghiệp vụ ICD Thành Đạt thuộc Chi cục Hải quan cửa khẩu Móng Cái trực thuộc Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh do Tổng cục Hải quan ban hành
1640/QĐ-TCHQ 02/06/2016 Quyết định số 1640/QĐ-TCHQ ngày 2/6/2016 của Tổng cục Hải quan về việc công nhận doanh nghiệp ưu tiên
1639/QĐ-TCHQ 02/06/2016 Quyết định số 1639/QĐ-TCHQ ngày 2/6/2016 của Tổng cục Hải quan về việc công nhận doanh nghiệp ưu tiên
10/2016/TT-BNNPTNT 01/06/2016 Thông tư 10/2016/TT-BNNPTNT Danh mục thuốc thú y được phép lưu hành, cấm sử dụng ở Việt Nam, công bố mã HS đối với thuốc thú y nhập khẩu được phép lưu hành tại Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
926/GSQL-GQ2 14/07/2016 Công văn số 926/GSQL-GQ2 ngày 14/7/2016 của Tổng cục Hải quan về thủ tục hải quan đối với loại hình gia công
927/GSQL-GQ2 14/07/2016 Công văn số 927/GSQL-GQ2 ngày 14/7/2016 của Tổng cục Hải quan về việc mua bán hàng hóa với doanh nghiệp chế xuất
2134/QĐ-TCHQ 14/07/2016 Quyết định số 2134/QĐ-TCHQ ngày 14/7/2016 của Tổng cục Hải quan về việc công nhận hoạt động đại lý làm TTHQ
2135/QĐ-TCHQ 14/07/2016 Quyết định số 2135/QĐ-TCHQ ngày 14/7/2016 của Tổng cục Hải quan về việc công nhận hoạt động đại lý làm TTHQ
2136/QĐ-TCHQ 14/07/2016 Quyết định số 2136/QĐ-TCHQ ngày 14/7/2016 của Tổng cục Hải quan về việc công nhận hoạt động đại lý làm TTHQ
2137/QĐ-TCHQ 14/07/2016 Quyết định số 2137/QĐ-TCHQ ngày 14/7/2016 của Tổng cục Hải quan về việc công nhận hoạt động đại lý làm TTHQ
2138/QĐ-TCHQ 14/07/2016 Quyết định số 2138/QĐ-TCHQ ngày 14/7/2016 của Tổng cục Hải quan về việc công nhận hoạt động đại lý làm TTHQ
2139/QĐ-TCHQ 14/07/2016 Quyết định số 2139/QĐ-TCHQ ngày 14/7/2016 của Tổng cục Hải quan về việc công nhận hoạt động đại lý làm TTHQ
2140/QĐ-TCHQ 14/07/2016 Quyết định số 2140/QĐ-TCHQ ngày 14/7/2016 của Tổng cục Hải quan về việc công nhận hoạt động đại lý làm TTHQ
6627/TCHQ-GSQL 13/07/2016 Công văn số 6627/TCHQ-GSQL ngày 13/7/2016 của Tổng cục Hải quan về thủ tục hải quan đối với hàng thu gom ngoài lãnh thổ chuyển hoàn nước gốc
2125/QĐ-TCHQ 13/07/2016 Quyết định số 2125/QĐ-TCHQ ngày 13/7/2016 của Tổng cục Hải quan về việc công nhận hoạt động đại lý làm TTHQ
2122/QĐ-TCHQ 13/07/2016 Quyết định số 2122/QĐ-TCHQ ngày 13/7/2016 của Tổng cục Hải quan về việc công nhận hoạt động đại lý làm TTHQ
2062/QĐ-TCHQ 11/07/2016 Quyết định số 2062/QĐ-TCHQ ngày 11/7/2016 của Tổng cục Hải quan về việc công nhận hoạt động đại lý làm TTHQ
2061/QĐ-TCHQ 11/07/2016 Quyết định số 2061/QĐ-TCHQ ngày 11/7/2016 của Tổng cục Hải quan về việc công nhận hoạt động đại lý làm TTHQ
2060/QĐ-TCHQ 11/07/2016 Quyết định số 2060/QĐ-TCHQ ngày 11/7/2016 của Tổng cục Hải quan về việc Công nhận hoạt động đại lý làm TTHQ
6445/TCHQ-PC 08/07/2016 Công văn số 6445/TCHQ-PC ngày 08/7/2016 của Tổng cục Hải quan về việc phổ biến, tuyên truyền Nghị định 20/2016/NĐ-CP
31/VBHN-NHNN 08/07/2016 Văn bản hợp nhất 31/VBHN-NHNN năm 2016 hợp nhất Thông tư hướng dẫn thực hiện Quy chế quản lý tiền của nước có chung biên giới tại Khu vực biên giới và Khu vực kinh tế cửa khẩu Việt Nam kèm theo Quyết định 140/2000/QĐ-TTg do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành
6419/TCHQ-TXNK 07/07/2016 Công văn số 6419/TCHQ-TXNK ngày 07/7/2016 của Tổng cục Hải quan về vướng mắc phân loại mặt hàng kệ dùng trong siêu thị bằng sắt, đồng bộ tháo rời.
2034/QĐ-TCHQ 07/07/2016 Quyết định số 2034/QĐ-TCHQ ngày 07/7/2016 của Tổng cục Hải quan về việc thành lập Tổ Kiểm soát Hải quan thuộc Chi cục Hải quan Bắc Phong sinh trực thuộc Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh.
2017/QĐ-TCHQ 06/07/2016 Quyết định số 2017/QĐ-TCHQ ngày 06/7/2016 của Tổng cục Hải quan về việc công nhận doanh nghiệp ưu tiên.
2018/QĐ-TCHQ 06/07/2016 Quyết định số 2018/QĐ-TCHQ ngày 06/7/2016 của Tổng cục Hải quan về việc công nhận doanh nghiệp ưu tiên.
2019/QĐ-TCHQ 06/07/2016 Quyết định số 2019/QĐ-TCHQ ngày 06/7/2016 của Tổng cục Hải quan về việc công nhận doanh nghiệp ưu tiên.
6207/TB-TCHQ 05/07/2016 Thông báo số 6207/TB-TCHQ ngày 05/7/2016 của Tổng cục Hải quan về việc tem không có giá trị sử dụng
12/2016/TT-BCT 05/07/2016 Thông tư 12/2016/TT-BCT sửa đổi Thông tư 41/2012/TT-BCT quy định về xuất khẩu khoáng sản do Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành
893/GSQL-GQ2 04/07/2016 Công văn số 893/GSQL-GQ2 ngày 04/7/2016 của Tổng cục Hải quan về địa điểm làm thủ tục hải quan.
6129/TCHQ-GSQL 04/07/2016 Công văn số 6129/TCHQ-GSQL ngày 04/7/2016 của Tổng cục Hải quan về đề nghị của công ty TNHH Anh Cường.
6154/TCHQ-TXNK 04/07/2016 Công văn số 6154/TCHQ-GSQL ngày 04/7/2016 của Tổng cục Hải quan về hướng dẫn làm thủ tục đăng ký danh mục hàng nhập khẩu.
6090/TCHQ-GSQL 01/07/2016 Công văn số 6090/TCHQ-GSQL ngày 01/7/2016 của Tổng cục Hải quan về thủ tục hải quan theo loại hình gia công.
1986/QĐ-TCHQ 01/07/2016 Quyết định số 1986/QĐ-TCHQ ngày 01/7/2016 của Tổng cục Hải quan về việc công nhận doanh nghiệp ưu tiên.
1987/QĐ-TCHQ 01/07/2016 Quyết định số 1987/QĐ-TCHQ ngày 01/7/2016 của Tổng cục Hải quan về việc công nhận hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan.
1988/QĐ-TCHQ 01/07/2016 Quyết định số 1988/QĐ-TCHQ ngày 01/7/2016 của Tổng cục Hải quan về việc công nhận hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan.
1989/QĐ-TCHQ 01/07/2016 Quyết định số 1989/QĐ-TCHQ ngày 01/7/2016 của Tổng cục Hải quan về việc công nhận hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan.
68/2016/NĐ-CP 01/07/2016 Nghị định 68/2016/NĐ-CP quy định về điều kiện kinh doanh hàng miễn thuế, kho bãi, địa điểm làm thủ tục hải quan, tập kết, kiểm tra, giám sát hải quan
58/2016/NĐ-CP 01/07/2016 Nghị định 58/2016/NĐ-CP quy định chi tiết về kinh doanh sản phẩm, dịch vụ mật mã dân sự và xuất khẩu, nhập khẩu sản phẩm mật mã dân sự
77/2016/NĐ-CP 01/07/2016 Nghị định 77/2016/NĐ-CP sửa đổi quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực mua bán hàng hóa quốc tế, hóa chất, vật liểu nổ công nghiệp, phân bón, kinh doanh khí, kinh doanh thực phẩm thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Công thương
889/GSQL-GQ1 01/07/2016 Công văn số 889/GSQL-GQ1 ngày 01/7/2016 của Tổng cục Hải quan về việc nhập khẩu phế liệu.
TT Hải quan tạo TSCĐ Dự án Đầu tư 12/01/2016 Thủ tục hải quan đối với hàng hoá nhập khẩu tạo tài sản cố định của các dự án đầu tư (thủ công - điện tử)
TT Hải quan tạm nhập tái xuất 12/01/2016 Thủ tục hải quan đối với hàng hóa kinh doanh tạm nhập – tái xuất (Hệ thống VNACCS)
TT Hủy TK 12/01/2016 Thủ tục hủy tờ khai hải quan (thủ công - điện tử)
TT Sửa TK 12/01/2016 Thủ tục sửa chữa tờ khai, khai bổ sung hồ sơ hải quan (Hệ thống VNACCS)
1011/QĐ-BTC 12/01/2016 Thủ tục nhập khẩu nguyên liệu, vật tư để sản xuất hàng xuất khẩu (Hệ thống VNACCS)
1011/QĐ-BTC 12/01/2016 Thủ tục xuất khẩu sản phẩm gia công cho thương nhân nước ngoài (Hệ thống VNACCS)
1842/QĐ-BTC 12/01/2016 Thủ tục nhập khẩu nguyên liệu, vật tư để thực hiện hợp đồng gia công cho thương nhân nước ngoài (thủ công - điện tử)
1842/QĐ-BTC 12/01/2016 Thủ tục hải quan đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu của doanh nghiệp chế xuất (thủ công - điện tử)
191/2015/TT-BTC 30/12/2015 V/v Quy định thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh gửi qua dịch vụ chuyển phát nhanh quốc tế
18355/BTC-CST 30/12/2015 V/v áp dụng công văn 12848/BTC-CSTngày 15/9/2015.

Ngành nghề kinh doanh

Với kinh nghiệm nhiều năm trong lĩnh vực xuất nhập khẩu, Hoàng Cường tự tin với hệ thống kiểm soát chất lượng chặt chẽ đảm bảo đạt tiêu chuẩn chất lượng cao nhất và dịch vụ chuyên nghiệp nhằm thỏa mãn nhu cầu của khách hàng
Dịch Vụ Hải Quan Hàng Gia Công
      Hiện tại Công ty TNHH Thương Mại và Dịch vụ XNK Hoàng Cường đang cung cấp các dịch vụ khai báo hải quan, thực hiện...
Gỗ và các sản phẩm từ gỗ
 Công ty TNHH Thương Mại và Dịch vụ XNK Hoàng Cường kinh doanh, thương mại gỗ và các sản phẩm từ gỗ. Chúng tôi đáp...
Xuất khẩu đá - Các sản phẩm về đá xây dựng
Công ty TNHH Thương Mại và Dịch vụ XNK Hoàng Cường kinh doanh và là đơn vị nhận ủy thác XK đá và các sản phẩm...